วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1.ข้อมูลต่างจากสารสนเทศอย่างไร
ข้อมูล (Data) แตกต่างจากสารสนเทศ ( Information)
   - ข้อมูล หมายถึงส่วนของข้อเท็จจริงที่เก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็ตาม
ส่วน สารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

2.ความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้
        LAN, MAN, WAN, Cyberspace, Mainframe, Microcomputer
    LAN คืออะไร เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เครือข่าย
        MAN ย่อมาจากคำว่า (Metropolitan Area Wetwork)
-ระบบเครือข่ายขนาดกลาง เป็ระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการติดต่อกันในระดับเขต แต่เป็นระบบเน็ตเวิร์กในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร
WAN ย่อมาจากคำว่า (Wide Area Network)
-ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มีการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ หรือติดตสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยทั่วไปเรียกว่า world wide web สามารถส่งได้ทั้ง ข้อมูล ภาพและเสียง โดยจะต้องใช้ media ในการติดต่อสื่อสารโดยจะต้องใช้ คู่สายโทรศัพท์ dial - up line คู่สายเช่า leased line / ISDN
        cyberspace คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายเครือข่ายที่เเยกกันแต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้จะใช้กฏเกณฑ์หรือมาตรฐานที่แตกต่างกันดังนั้น Internet เป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งของ Cyberspace
        mainframeเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงยิ่ง มีหน่วยความจำขนาดมหึมา มีสถานีปลายทางหลายสถานี มีอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า และแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ คอม พิวเตอร์ขนาดใหญ่นี้ ต้องอยู่ในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี (เพราะต้องการความเย็นมาก) ห้องต้องมีขนาดกว้างขวาง นอกจากนั้นยังใช้กำลังไฟสูง และมีราคาแพงมาก บางทีเรียก mainframe computer
      Microcomputerไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรือเรียกว่า พีซี (Personal Computer : PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งอาจจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นในเครือข่าย อาจจะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้ สามารถแบ่งแยกไมโครคอมพิวเตอร์ตามขนาดของเครื่อง

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านใด
      -----Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   
4. จงยกตัวอย่างของระบบการสื่อสารในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของ
        ระบบที่ยกตัวอย่างมาพอสังเ
การเล่นสังคมออนไลน์ผ่านระบบอินเตอรืเน็ตการส่งจดหมายอิเล็กทอรนิกส์ และเป็นระบบ wan  ขนาด.ใหญ่สามารถส่งไปหากันได้ทั่วโลก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น